aplcovaplcovnaturenanocover

 

Publications on Google Scholar.

Biswajit Datta, Hitesh Agarwal, Abhisek Samanta, Amulya Ratnakar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rajdeep Sensarma, and Mandar M. Deshmukh

Phys. Rev. Lett. 121, 056801 (2018).doi:10.1103/PhysRevLett.121.056801   

John P.Mathew, Anand Bhushan, and Mandar M.Deshmukh

Solid State Communications 282, 17-20, (2018). doi:10.1016/j.ssc.2018.07.009   

Sameer Grover, Anupama Joshi, Ashwin Tulapurkar and Mandar M. Deshmukh

Scientific Reports 7, Article number: 3336 (2017).doi:10.1038/s41598-017-03264-0   

Apoorv Jindal, Digambar A. Jangade, Nikhil Kumar, Jaykumar Vaidya, Ipsita Das, Rudheer Bapat, Jayesh Parmar, Bhagyashree A. Chalke, Arumugam Thamizhavel and Mandar M. Deshmukh

Scientific Reports 7, Article number: 3295 (2017).doi:doi:10.1038/s41598-017-03408-2   

Biswajit Datta, Santanu Dey, Abhisek Samanta, Hitesh Agarwal, Abhinandan Borah, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rajdeep Sensarma, and Mandar M. Deshmukh,

Nature Communications 8, 14518 (2017).doi:10.1038/ncomms14518   

John P Mathew, Raj Patel, Abhinandan Borah, R. Vijay, Mandar M Deshmukh

Nature Nanotechnology 11, 747–751 (2016) doi:10.1038/nnano.2016.94   

Raj Patel, John P Mathew, Abhinandan Borah, Mandar M Deshmukh

2D Mater. 3 (2016) 011003 doi:10.1088/2053-1583/3/1/011003   

John P Mathew, Raj Patel, Abhinandan Borah, Carina B Maliakkal, TS Abhilash, Mandar M Deshmukh

Nano Lett., 15, 7621 (2015)doi:10.1021/acs.nanolett.5b03451   

Carina B Maliakkal, John P Mathew, Nirupam Hatui, A Azizur Rahman, Mandar M Deshmukh, Arnab Bhattacharya

J. Appl. Phys. 118, 114301 (2015).doi:10.1063/1.4930088   

Sudipta Dubey, and Mandar M. Deshmukh

Solid State Communications , Volumes 237–238, 59, (2016).doi:10.1016/j.ssc.2016.03.024   

Aniruddha Konar, John Mathew, Kaushik Nayak, Mohit Bajaj, Rajan K. Pandey, Sajal Dhara, K. V. R. M. Murali, and Mandar M. Deshmukh

Nano Lett., 15,1684(2015).doi:10.1021/nl5043165   

Sameer Grover, Sudipta Dubey, John P. Mathew, and Mandar M. Deshmukh

Appl. Phys. Lett. 106, 051113 (2015).doi:10.1063/1.4907925   

John Mathew , Gobinath Jegannathan , Sameer Grover , Pratiksha D. Dongare , Rudheer D. Bapat , Bhagyashree A. Chalke , Shashank C Purandare , Mandar M. Deshmukh

Appl. Phys. Lett. 105, 223502 (2014).doi:10.1063/1.4902983   

Naveen Kaushik, Ankur Nipane, Firdous Basheer, Sudipta Dubey, Sameer Grover, Mandar M. Deshmukh and Saurabh Lodha,

Appl. Phys. Lett. 105, 113505 (2014).doi:10.1063/1.4895767   

Priti Gupta, Pratiksha D. Dongare, Sameer Grover, Sudipta Dubey, Hitesh Mamgain, Arnab Bhattacharya, and Mandar M. Deshmukh

Scientific Reports 4, Article number: 3882 (2014).doi:10.1038/srep03882   

Priti Gupta, A. A. Rahman, Nirupam Hatui, Jayesh B. Parmar, Bhagyashree A. Chalke, Rudheer D. Bapat, S. C. Purandare, Mandar M. Deshmukh and Arnab Bhattacharya,

Appl. Phys. Lett. 103, 181108 (2013)doi:10.1063/1.4827539   

Pritesh Parikh, Chitraleema Chakraborty, T. S. Abhilash, Shamashis Sengupta, Chun Cheng, Junqiao Wu, and Mandar M. Deshmukh

Nano Lett.,13,4685 (2013).doi:10.1021/nl402116f   

Sudipta Dubey, Vibhor Singh, Ajay K. Bhat, Pritesh Parikh, Sameer Grover, Rajdeep Sensarma, Vikram Tripathi, K. Sengupta, and Mandar M. Deshmukh

Nano Lett.,13, 3990(2013).doi:10.1021/nl4006029   

Shamashis Sengupta, Niveditha Samudrala, Vibhor Singh, Arumugam Thamizhavel, Peter B. Littlewood, Vikram Tripathi, and Mandar M. Deshmukh

Phys. Rev. Lett. 110, 166403 (2013). doi:10.1103/PhysRevLett.110.166403   

Priti Gupta, A.A. Rahman, Nirupam Hatui, M.R. Gokhale, Mandar M. Deshmukh, Arnab Bhattacharya

Journal of Crystal Growth, 372, 105, (2013).doi:10.1016/j.jcrysgro.2013.03.020   

Vibhor Singh, Mandar M. Deshmukh

Chapter 6 of Graphene: Synthesis, Properties, and Phenomena; Edited by Prof. C. N. R. Rao, Prof. A. K. Sood doi: 10.1002/9783527651122.ch6   

T. S. Abhilash, John P. Mathew, Shamashis Sengupta, M. R. Gokhale, Arnab Bhattacharya, and Mandar M. Deshmukh

Nano Lett., 12,6432 (2012). doi:10.1021/nl303804e   

E. Smith , R. De Alba , N. Zhelev , R. Bennett , V.P. Adiga , H.S. Solanki , V. Singh , M.M. Deshmukh and J.M. Parpia

Cryogenics 52, 461–464 (2012). doi:10.1016/j.cryogenics.2012.05.001   

Vibhor Singh, Bushra Irfan, Ganesh Subramanian, Hari S. Solanki, Shamashis Sengupta, Sudipta Dubey, Anil Kumar, S. Ramakrishnan and Mandar M. Deshmukh

Appl. Phys. Lett. 100, 233103 (2012). doi:10.1063/1.3703763   

Kai Liu , Deyi Fu , Jinbo Cao , Joonki Suh , Kevin X. Wang , Chun Cheng , D. Frank Ogletree , Hua Guo , Shamashis Sengupta , Asif Khan , Chun Wing Yeung , Salahuddin Sayeef , Mandar M. Deshmukh , and Junqiao Wu

Nano Lett.,12,6272 (2012). doi:10.1021/nl303379t   

Hari S. Solanki , Shamashis Sengupta , Sudipta Dubey , Vibhor Singh , Sajal Dhara , Anil Kumar , Arnab Bhattacharya , S. Ramakrishnan , Aashish Clerk Mandar M. Deshmukh

Appl. Phys. Lett. 99, 213104 (2011). doi:10.1063/1.3663631   

Ajay K Bhat , Vibhor Singh , Sunil Patil, Mandar M. Deshmukh

Solid State Communications 152, 545–548 (2012). doi:10.1016/j.ssc.2011.12.030   

Shamashis Sengupta, Kevin Wang, Kai Liu, Ajay K. Bhat, Sajal Dhara, Junqiao Wu, Mandar M. Deshmukh

Appl. Phys. Lett. 99, 062114 (2011). doi:10.1063/1.3624896   

Sajal Dhara, Shamashis Sengupta, Hari S. Solanki, Arvind Maurya, Arvind Pavan R., M. R. Gokhale, Arnab Bhattacharya, Mandar M. Deshmukh

Appl. Phys. Lett. 99, 173101 (2011). doi:10.1063/1.3634010   

Featured in Nature News and Views, Nature 481, 152 (2012).

Sajal Dhara, Hari S. Solanki, Arvind Pawan R., Vibhor Singh, Shamashis Sengupta, B.A. Chalke, Abhishek Dhar, Mahesh Gokhale, Arnab Bhattacharya, Mandar M. Deshmukh

Phys. Rev. B 84, 121307 (2011). doi:10.1103/PhysRevB.84.121307   

Mandar Deshmukh, and Vibhor Singh

Resonance, 16, 238 (2011). doi:10.1007/s12045-011-0029-9   

Vibhor Singh, Ganesh Subramaniam, Bushra Irfan and Mandar M. Deshmukh

AIP Conf. Proc. 1349, 15 (2011). doi:10.1063/1.3605727   

Shamashis Sengupta, Hari S. Solanki, Vibhor Singh, Sajal Dhara and Mandar M. Deshmukh

Physical Review B 82, 155432 (2010). doi:10.1103/PhysRevB.82.155432   

Vibhor Singh, Shamashis Sengupta, Hari S. Solanki, Rohan Dhall, Adrien Allain, Sajal Dhara, Prita Pant and Mandar M. Deshmukh

Nanotechnology Volume 21, Number 20 doi:10.1088/0957-4484/21/16/165204   

Hari S. Solanki, Shamashis Sengupta, Sajal Dhara, Vibhor Singh, Sunil Patil, Rohan Dhall, Jeevak Parpia, Arnab Bhattacharya, and Mandar M. Deshmukh

Physical Review B, vol. 81, Issue 11doi:10.1103/PhysRevB.81.115459   

Vibhor Singh and Mandar M. Deshmukh

Physical Review B 80, 081404R (2009)doi:10.1103/PhysRevB.80.081404   

Sajal Dhara, Hari S. Solanki, Vibhor Singh, Arjun Narayanan, Prajakta Chaudhari, Mahesh Gokhale, Arnab Bhattacharya, and Mandar M. Deshmukh

Physical Review B 79, 121311R (2009)doi:10.1103/PhysRevB.79.121311   

Abram Falk, Mandar M. Deshmukh, Amy L. Prieto, Jeff J. Urban, Andrea Jonas, and Hongkun Park

Physical Review B, 75, 020501(R) (2007).doi:10.1103/PhysRevB.75.020501   

Moon-Ho Jo, Jacob E. Grose, Kanhayalal Baheti, Mandar M. Deshmukh, Jennifer J. Sokol, Evan M. Rumberger, David N. Hendrickson, Jeffrey R. Long, Hongkun Park and D.C. Ralph

Nano Letters, 6, 2014 (2006).doi:10.1021/nl061212i   

Lian Ouyang, Elizabeth S. Thrall, Mandar M. Deshmukh and Hongkun Park

Advanced Materials, 18, 1437 (2006).doi:10.1002/adma.200502721   

Mandar M. Deshmukh, Amy L. Prieto, Qian Gu, and Hongkun Park

Nano Letters, 3, 1383 (2003).doi:10.1021/nl034538p   

Mandar M. Deshmukh

PhD Thesis Cornell University link   

Mandar M. Deshmukh, and D.C. Ralph

Physical Review Letters, 89, 266803 (2002).doi:10.1103/PhysRevLett.89.266803   

E. Bonet, Mandar M. Deshmukh,and D.C. Ralph

Physical Review B, 65, 045317 (2002).doi:10.1103/PhysRevB.65.045317   

Mandar M. Deshmukh, E. Bonet, A.N. Pasupathy, and D.C. Ralph

Physical Review B,65, 073301 (2002).doi:10.1103/PhysRevB.65.073301   

S. Kleff, J. VonDelft, Mandar M. Deshmukh, and D.C. Ralph

Physical Review B, 64, 220401(R) (2001).doi:10.1103/PhysRevB.64.220401   

Mandar M. Deshmukh, S. Kleff, S. Gueron, E. Bonet, A.N. Pasupathy, J. VonDelft, and D.C. Ralph

Physical Review Letters, 87, 226801 (2001).doi:10.1103/PhysRevLett.87.226801   

S. Gueron, Mandar M. Deshmukh, E.B. Myers, and D.C. Ralph

Physical Review Letters, 83, 4148 (1999).doi:10.1103/PhysRevLett.83.4148   

Mandar M. Deshmukh, D.C. Ralph, M. Thomas, and J. Silcox

Appplied Physics Letters, 75, 1631 (1999).doi:10.1063/1.124777