Deemed University: Subject Boards

BIOLOGY

Shubha Tole-Convener

Sandhya Koushika

Sreelaja Nair

Mukund Thattai

Uma Ramakrishnan

Jayshree Ratnam

Aprotim Majumdar

Smarajit Karmakar

CHEMISTRY

Deepa Khushalani-Convener

Jyotishman Dasgupta

A. Sri. Rama Koti

Jagannath Mondal

Bhaswati Mookerjea (SBP)

Aprotim Mazumder

 

 

COMPUTER & SYSTEMS

SCIENCES

Vinod Prabhakaran-Convener

T. Kavitha

Sandeep K. Juneja

Prahladh Harsha

Rahul Vaze

Arkadev Chattopadyay

Umang Bhaskar

 

MATHEMATICS

V. G. Trivedi-Convener

Siddhartha Bhattacharya

Anish Ghosh

Sandip Varma

Amitava Bhattacharya

G. D. Veerappa Gowda

Prashant Srinivasan

Amit Apte (ICTS)

PHYSICS

Sreerup Raychaudhuri-Convener

D. K. Ojha

Pushan Ayyub

Sudeshana Banerjee

G. Ravindrakumar

Sourendu Gupta

J. N. Chengalur

Manoranjan Guchait

Bhaswati Mookherjea

Vaibhav Prabhudesai

R. Vijayaraghavan

Suvrat Raju

Smarajit Karmakar

Deepa Khushalani (CSB)

Saumen Datta

SCIENCE EDUCATION

K. Subramaniam Convener

Sugra I. Chunawala

Savita Ladage

G. Nagarjuna

Anwesh Mazumdar

Jayshree Ramadas

 

 

Updated Nov 01, 2017