KANPUR CHAPTER
Ref No. Name
KAN/LM/ 65Prof. Waghmare Y R
KAN/LM/ 118Dr. Singru R M
KAN/LM/ 509Dr. Dixit A N
KAN/LM/ 511Prof. Prakash I
KAN/LM/ 938Dr. Mani H S
KAN/LM/ 4069Dr. Khandelwal D P
KAN/LM/ 4071Dr. Srivastava D B S
KAN/LM/ 4076Dr. Kapoor R N
KAN/LM/ 5377Dr. Mukherjee A
KAN/LM/ 5378Dr. Mishra R C
KAN/LM/ 5380Prof. Srivastava Anand
KAN/LM/ 6690Prof. Bhargava B S
KAN/LM/ 9154Dr. Bhattacharjee J K
KAN/LM/ 9155Dr. Shetty M N
KAN/LM/ 9156Dr. Shahi K
KAN/LM/ 9157Dr. Thareja R K
KAN/LM/ 9158Dr. Rao G N
KAN/LM/ 9159Dr. Sharma K K
KAN/LM/ 9160Dr. Das S K
KAN/LM/ 9161Dr. Tayal V P
KAN/LM/ 9162Dr. Nigam A N
KAN/LM/ 9258Dr. Tripathi P N
KAN/LM/ 10588Shri. George C John
KAN/LM/ 10682Shri. Bijoy Kundu K
KAN/LM/ 10684Dr. Mahendra K Verma
KAN/LM/ 10954Shri. Rajesh Kumar Dwivedi
KAN/LM/ 11354Dr. Pramod Singh Dobal
KAN/LM/ 11462Shri. Vivek Ranjan
KAN/LM/ 11572Prof. Chandra Kumar Mishra
KAN/LM/ 11885Prof. Manish Kapoor
KAN/LM/ 12437Dr. Subhash Thota
KAN/LM/ 12438Shri. Bhagwati Prasad
KAN/LM/ 12478Dr. Satyendra Veer Vikram
KAN/LM/ 12590Dr. Rajesh Kumar Pal
KAN/LM/ 12647Dr. S M Abbas
KAN/LM/ 12648Mr. Krishna Chandra Tripathi
KAN/LM/ 12681Shri. Amit Saraiya
KAN/LM/ 12682Dr. Manoj Bhushan Pandey
KAN/LM/ 12981Mr. Himanshu Pandey
KAN/LM/ 12982Mr. Prasanna Kumar Rout
KAN/LM/ 13133Dr. Rajeev Gupta
KAN/LM/ 13272Dr. Vandna Shakya
KAN/LM/ 13315Dr. Arun Kumar Shukla
2018, IPA