KURNOOL CHAPTER
Ref No. Name
KRL/LM/ 10392Dr. Syed Nisar Ahmed
KRL/LM/ 10484Shri. Venkata Subbiah A
KRL/LM/ 10485Shri. Ravikant Kumar V V
KRL/LM/ 10522Shri. Ramana S V
KRL/LM/ 10678Dr. Subba Rao T
KRL/LM/ 10679Mrs. Girija K
KRL/LM/ 10680Miss. Renuka Devi A
KRL/LM/ 11107Shri. Narapureddy V Reddy
KRL/LM/ 11779Shri. Sarma S Haranatha
KRL/LM/ 11780Dr. Sudhakar Gudi
KRL/LM/ 11781Shri. Rahamthullah B V
KRL/LM/ 11798Shri. Sreedhar Oruganti
KRL/LM/ 12032Shri. M V Lakshmaiah
2018, IPA