AURANGABAD CHAPTER
Ref No. Name
AUR/LM/ 3196Dr. Itagi V V
AUR/LM/ 3197Dr. Itagi (Mrs) S V
AUR/LM/ 3198Dr. Shah S S
AUR/LM/ 3201Prof. Bichile G K
AUR/LM/ 3202Dr. Behere S H
AUR/LM/ 3203Dr. Shamkumar N R
AUR/LM/ 3220Shri. Deshpande R M
AUR/LM/ 9343Shri. Mahajan R S
AUR/LM/ 9897Dr. Mehrotra S C
AUR/LM/ 9898Dr. Patil P B
AUR/LM/ 9899Shri. Raju G S
AUR/LM/ 9900Dr. Teli M T
AUR/LM/ 10402Shri. Gulam Rabbani
AUR/LM/ 10403Shri. Sheikh Abbas
AUR/LM/ 10451Miss. Sayyad Tashina
AUR/LM/ 10452Miss. Faraha Sarosh
AUR/LM/ 10453Shri. Abdul Rafekhan
AUR/LM/ 10454Shri. Mohd. Iqbal
AUR/LM/ 10455Prof. Mahajan R D
AUR/LM/ 11140Dr. Kamalakar M Jadhav
AUR/LM/ 11141Shri. Pramod R Betdur
AUR/LM/ 11142Dr. Hadole G B
AUR/LM/ 11143Dr. Nirmal Kulbhushan Sahuji
AUR/LM/ 11144Shri. Karbhari V Kale
AUR/LM/ 11145Shri. Someshwar V Chandole
AUR/LM/ 11147Dr. Madhusudan N Sarnaik
AUR/LM/ 11148Shri. Prakash Waghaji Khirade
AUR/LM/ 11688Dr. Dole B N
AUR/LM/ 12604Dr. Pravina Prakash Pawar
AUR/LM/ 12752Dr. Yusuf Hanif Shaikh
AUR/LM/ 12983Dr. Syed Ahmed Naveed A S
AUR/LM/ 12991Dr. Chandrakant Shankar Mahajan
2018, IPA