VARANASI CHAPTER
Ref No. Name
VAR/LM/ 1399Dr. Sharma V N
VAR/LM/ 7463Dr. Niga Ashwini Kumar
VAR/LM/ 7911Prof. Dubey Jatadhar
VAR/LM/ 9749Dr. Joshi Y P
VAR/LM/ 9750Dr. Menon V J
VAR/LM/ 9751Dr. Agrawal D C
VAR/LM/ 9752Prof. Verma M P
VAR/LM/ 10621Prof. Rai D K
VAR/LM/ 10622Prof. Srivastava O N
VAR/LM/ 10623Prof. Singh Govind
VAR/LM/ 10624Prof. Mandal R K
VAR/LM/ 10626Dr. Vipin Bahadur Singh
VAR/LM/ 10627Dr. Surendra Singh
VAR/LM/ 10811Dr. Mishra P C
VAR/LM/ 10812Dr. Manjari Modwel
VAR/LM/ 10813Dr. Chaturvedi L
VAR/LM/ 10814Prof. Thakur S N
VAR/LM/ 10815Prof. Mantri A N
VAR/LM/ 10816Prof. Singh Y
VAR/LM/ 10959Dr. Tiwari R S
VAR/LM/ 10960Dr. Shri Singh
VAR/LM/ 10961Dr. Kushwaha S S
VAR/LM/ 10962Dr. Singh C P
VAR/LM/ 10963Dr. Ajay Kumar Saxena
VAR/LM/ 10964Dr. Sood K C
VAR/LM/ 10965Dr. Hari Mohan Upadhyaya
VAR/LM/ 10966Dr. Srivastava P C
VAR/LM/ 10967Dr. Singh O N
VAR/LM/ 10968Dr. Swati Sinha
VAR/LM/ 10969Dr. Lagu M
VAR/LM/ 10970Shri. Singh H K
VAR/LM/ 10971Prof. Bhaskar Bhattacharya
VAR/LM/ 10972Shri. Lakshmi H
VAR/LM/ 10973Ms. Radha Kamala Karan
VAR/LM/ 10974Shri. Bhartendu Kumar Singh
VAR/LM/ 10975Shri. Karan R K
VAR/LM/ 10976Shri. Singh B K
VAR/LM/ 11155Prof. (Dr) Harish Chandra
VAR/LM/ 11156Shri. Stephen Rajkumar S I
VAR/LM/ 11157Shri. Seshra Sai Raman S
VAR/LM/ 11158Shri. Alok Kumar
VAR/LM/ 11355Shri. Premanand Yadav
VAR/LM/ 11372Ms. Sumita Srivastava
VAR/LM/ 11373Dr. Singh U P
VAR/LM/ 11589Dr. Rama Shankar
VAR/LM/ 11590Dr. Sanjay Kumar
VAR/LM/ 11591Mr. Venkatesh Singh
VAR/LM/ 11592Dr. Dhananjai Pandey
VAR/LM/ 11634Dr. Sanjay Kumar Mishra
VAR/LM/ 11635Dr. Vyas P R
VAR/LM/ 11700Shri. Navin Singh
VAR/LM/ 11701Shri. Anchal Srivastava
VAR/LM/ 11702Prof. Shyam Bahadur Rai
VAR/LM/ 11809Ms. Pragati Kumari
VAR/LM/ 11810Shri. Pramod Kumar Sakharkar
VAR/LM/ 11811Shri. Praveen Kumar Siwach
VAR/LM/ 11847Prof. Jokhan Ram
VAR/LM/ 11848Dr. Pushpendra Kumar Shukla
VAR/LM/ 11986Dr. Ram Pal Singh
VAR/LM/ 11987Shri. Bipin Kumar Gupta
VAR/LM/ 11988Dr. Ravindra Pratap Patel
VAR/LM/ 12059Shri. Pankaj Mishra
VAR/LM/ 12509Dr. Sanjay Siwach
VAR/LM/ 12510Dr. Neeraj Mehta
VAR/LM/ 12511Dr. Thakur Prasad Yadav
VAR/LM/ 12512Shri. Jai Singh
VAR/LM/ 12513Dr. Prem Narain Gupta
VAR/LM/ 12652Shri. Govind Kumar Prajapti
VAR/LM/ 12653Shri. Sunil Kumar Jha
VAR/LM/ 12712Dr. Anup Kumar Ghosh
VAR/LM/ 12713Dr. Kalpana Awasthi
VAR/LM/ 12762Dr. Prabhakar Singh
VAR/LM/ 12777Prof. Abhay Kumar Singh
VAR/LM/ 12845Dr. Neelam Srivastava
VAR/LM/ 12846Shri. Shobit Sachan
VAR/LM/ 12908Dr. Chandana Rath
VAR/LM/ 12909Dr. Surendra Prasad
VAR/LM/ 12910Dr. Vivek Singh
VAR/LM/ 12911Dr. V S Subrahmanyam
VAR/LM/ 12912Shri. Amresh Bahadur
VAR/LM/ 12913Shri. Achchhe Lal Saroj
VAR/LM/ 12915Dr. Raghvendra Pandey
VAR/LM/ 12946Shri. Pankaj Mohanty
VAR/LM/ 13037Dr. Prashant Singh
VAR/LM/ 13038Ms. Prabha Verma
VAR/LM/ 13039Dr. Hariprakash Sharma
VAR/LM/ 13040Ms. Ruchi Singh
VAR/LM/ 13041Ms. Namrata Chandel
VAR/LM/ 13042Dr. Mohammad Abu Shaz
VAR/LM/ 13043Shri. Horesh Kumar
VAR/LM/ 13044Dr. Ajay Kumar
VAR/LM/ 13045Dr. Ram Anjore Yadav
VAR/LM/ 13046Dr. Hirdyesh Mishra
VAR/LM/ 13102Dr. Rajesh Kumar Singh
VAR/LM/ 13103Dr. Nitish Kumar Singh
VAR/LM/G 12672Dr. Rakesh Kumar
2018, IPA