BHUBANESWAR CHAPTER
Ref No. Name
BHU/LM/ 4936Dr. Maharana J
BHU/LM/ 6722Prof. Pradhan T
BHU/LM/ 6723Prof. Satpathy L
BHU/LM/ 6724Dr. Phatak S C
BHU/LM/ 6728Prof. Behera S N
BHU/LM/ 6737Prof. Padhi H C
BHU/LM/ 6740Prof. Mamata Satapathy
BHU/LM/ 6885Prof. Misra S P
BHU/LM/ 6948Dr. Ansari Ahmad
BHU/LM/ 7186Dr. Patnaik Krutibhash
BHU/LM/ 9494Prof. Malik Rudra Prakash
BHU/LM/ 9496Dr. Patnaik Brajanhihari
BHU/LM/ 9497Dr. Acharya Bhabhani S
BHU/LM/ 9498Shri. Singh Saroj Kumar
BHU/LM/ 9499Dr. Nayak Bijan Bihari
BHU/LM/ 9501Shri. Padhy Bholanath
BHU/LM/ 9517Ms. Sushama Misra
BHU/LM/ 9549Shri. Mohanty B C
BHU/LM/ 9553Shri. Mishra M
BHU/LM/ 9632Dr. Panda A R
BHU/LM/ 9633Dr. Bijay Kumar Parida
BHU/LM/ 9823Dr. Ota S B
BHU/LM/ 9901Dr. Sumathi Rao
BHU/LM/ 9902Ms. Amrita Mishra
BHU/LM/ 9974Dr. Nayak S N
BHU/LM/ 9975Dr. Khare Pushpa
BHU/LM/ 9981Mrs. Snigdha Mishra
BHU/LM/ 10080Dr. (Mrs.) Mahapatra Madhuri
BHU/LM/ 10081Dr. Dattatraya Madhurak G
BHU/LM/ 10109Shri. Sandip Kumar Ray
BHU/LM/ 10110Shri. Rao M N
BHU/LM/ 10121Prof. Abbas Afsar
BHU/LM/ 10239Dr. (Mrs) P Sarangi
BHU/LM/ 10313Dr. Maharana K
BHU/LM/ 10314Dr. Prafulla K Panda
BHU/LM/ 10625Dr. Mangal C Mahato
BHU/LM/ 11399Ms. Smita Ota
BHU/LM/ 12463Dr. Shalini Saxena
BHU/LM/ 12595Ms. Manjusa Jena
BHU/LM/ 12692Prof. A M Jayannavar
BHU/LM/ 12781Dr. Tapash Ranjan Rautray
BHU/LM/ 13106Dr. Satyam Venkata Parlapalli
2018, IPA