Post Doc Fellows

  1. Pl add 2278 to extension number if calling from outside.
  2. Pl add @tifr.res.in to all email addresses.

Name Group Location Phone Email
Anup Pradhan Sakhya Kalobaran Maiti BG-37 2256 anup.sakhya
Biplab Bag S Ramkrishnan CG-35 2410 biplag.bag
Dipankar Jana Sandip Ghosh W-131 2852 dipankar.jana
Ram Kumar E V Sampathkumaran AB-94 2439 ram.kumar
SLD Varma Mandar Deshmukh 2796 l.sanghani
Pravin Vaity Achanta Venugopal C-224 2633 pravin.vaity
Nicolas Gheeraert R. Vijayaraghavan W-105 2477 nicolas.gheeraert
Ramender Kumar Sharma P.L. Paulose CG-28 2434 ramender.sharma
Abhishek Singh K. B. Maiti BG-37 2256 abhishek.singh_382
top