• Visiting Fellows
  • Graduate Students
  • JRF SRF RA
  • Alumni
Pritam Kadam
Image not available
Room No.
:
BG-30
Phone
:
91 22 2278 2347
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Shreetama Karmakar
Image not available
Room No.
:
B-134
Phone
:
91 22 2278 2737
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alok Kumar Tripathi
Room No.
:
BG-30
Phone
:
91 22 2278 2347
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mriganka Das
Room No.
:
D-220A
Phone
:
91 22 2278 2271
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sushma Rawool
Room No.
:
 
Phone
:
 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ashish Nadar
Room No.
:
 
Phone
:
 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Shrabasti Bhattacharya
Room No.
:
BG-30
Phone
:
91 22 2278 2347
Email
:
 
Sayani Das
Room No.
:
B-134
Phone
:
91 22 2278 2737
Email
:
 
Mahak Dhiman
Room No.
:
WS-16
Phone
:
91 22 2278 2986
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Viola Dmello
Room No.
:
BG-30
Phone
:
91 22 2278 2347
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Barun Maity
Room No.
:
D-308
Phone
:
91 22 2278 2605
Email
:
 
Imon Mondal
Room No.
:
D-220A
Phone
:
91 22 2278 2271
Email
:
 
Charu Seth
Room No.
:
D-225
Phone
:
91 22 2278 2795
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Yukti Arora
 
Room No.
:
D-225
Phone
:
91 22 2278 2795
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mandar Bopardikar
Room No.
:
D-220A
Phone
:
91 22 2278 92271
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Simli Dey
 
Room No.
:
D-308
Phone
:
91 22 2278 2605
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mona Gupta
 
Room No.
:
D-225
Phone
:
91 22 2278 2795
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ayan Maity
 
Room No.
:
WS-16
Phone
:
91 22 2278 2986
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Abhijit Mondal
 
Room No.
:
D-220A
Phone
:
91 22 2278 2271
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sanjoy Paul
 
Room No.
:
D-225
Phone
:
91 22 2278 2795
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anustup Chakraborty
 
Room No.
:
D-225
Phone
:
91 22 2278 2795
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Amitava Chandra
 
Room No.
:
B-134
Phone
:
91 22 2278 2737
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anirban Das
 
Room No.
:
D-308
Phone
:
91 22 2278 2605
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nita Ghosh
 
Room No.
:
B-134
Phone
:
91 22 2278 2737
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Soumyajit Mitra
 
Room No.
:
BG-30
Phone
:
91 22 2278 2347
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khurshid Ahmad
 
Room No.
:
D-220A
Phone
:
91 22 2278 +2271
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Arnab Das
 
Room No.
:
D-308
Phone
:
91 22 2278 2605
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ankur Gupta
 
Room No.
:
D-308
Phone
:
91 22 2278 2605+
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Souvik Ghosal
 
Room No.
:
B-134
Phone
:
91 22 2278 2737
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kaustav Khatua
 
Room No.
:
B-134
Phone
:
91 22 2278 2737
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ravinder Kumar
 
Room No.
:
D-220A
Phone
:
91 22 2278 2271
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Arup Kundu
 
Room No.
:
B-134
Phone
:
91 22 2278 2737
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rajasree Kundu
 
Room No.
:
B-134
Phone
:
91 22 2278 2737
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Amit Kumar Mishra
 
Room No.
:
WS-16
Phone
:
91 22 2278 2986
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tathagata Nandi
 
Room No.
:
BG-30
Phone
:
91 22 2278 2347
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mohd. Taher
 
Room No.
:
D-220A
Phone
:
91 22 2278 2271
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vicky
 
Room No.
:
D-308
Phone
:
91 22 2278 2605
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Krishna Kant Vishwakarma
 
Room No.
:
D-225
Phone
:
91 22 2278 2795
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ankit Bhumla
 
Room No.
:
WS-16 
Phone
:
91 22 2278 2986 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Debanjana Das
 
Room No.
:
BG-30 
Phone
:
91 22 2278 2347 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Arpan Dey
 
Room No.
:
BG-30 
Phone
:
91 22 2278 2347 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sahil Kumar
 
Room No.
:
B-134 
Phone
:
91 22 2278 2737 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sutanuka Manna
 
Room No.
:
BG-30 
Phone
:
91 22 2278 2347 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sunandita Paul
 
Room No.
:
B-134
Phone
:
91 22 2278 2737 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rohit
 
Room No.
:
BG-30 
Phone
:
91 22 2278 2347 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vijay Kumar Singh
 
Room No.
:
BG-30 
Phone
:
91 22 2278 2347 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Shubhangi Das
 
Room No.
:
NMR-204 
Phone
:
91 22 2278 2789 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vaishali Gupta
 
Room No.
:
NMR-204 
Phone
:
91 22 2278 2789 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pulkit Joshi
 
Room No.
:
NMR-204 
Phone
:
91 22 2278 2789 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priyanka
 
Room No.
:
NMR-204 
Phone
:
91 22 2278 2789 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Debsankar Saha Roy
 
Room No.
:
NMR-204 
Phone
:
91 22 2278 2789 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bibek Samal
 
Room No.
:
NMR-204 
Phone
:
91 22 2278 2789 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Smitaroopa Kahali
 
Room No.
:
NMR-204 
Phone
:
91 22 2278 2789 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aditya Shrivastava
 
Room No.
:
NMR-204 
Phone
:
91 22 2278 2789 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dipin Tomar
 
Room No.
:
NMR-204 
Phone
:
91 22 2278 2789 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rishi Verma
 
Room No.
:
NMR-204 
Phone
:
91 22 2278 2789 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priya Yadav
 
Room No.
:
 
Phone
:
 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Akshay Kapadia
 
Room No.
:
 
Phone
:
 
Email
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PhD Students Graduation Year Present Coordinates
Sanjeev Kaushalya 2008 -
Soumen K. Manna 2008 -
J. Chugh 2008 -
R.K. Barnwal 2008 -
Bankanidhi Sahoo 2008 -
Shamik Chakraborty 2009 -
P.M.K. Mohan 2009 -
H.S. Biswal 2009 -
P.K.Nayak 2009 -
R.S. Thakur 2009 -
Jaykrushna Das 2010 -
R.K. Behera 2010 -
Atul K. Srivastava 2011 -
Suman Nag 2011 -
Kaushik Chandra 2011 -
Manoj Kumar Rout 2011 -
Dinesh Kumar 2011 -
Mithun Goswami 2011 -
Ashok K. Rout 2011 -
Anjali Jha 2011 -
Farman Ali 2012 -
Subhradip Paul 2012 -
Swagata Chakraborty 2012 -
Pranav Shirhatti 2012 -
Sandeep Goyal 2013 -
Saswata S. Sarkar 2013 -
Venus Singh Mithu 2013 -
Krishnendu Kundu 2013 -
Arjun Sengupta 2014 -
Bidyut Sarkar 2014 -
G. Jithender Reddy 2014 -
Biswajit Mishra 2014 -
Soumita Ghosh 2014 -
Manas K. Ghosh 2014 -
K. Hema Chandra 2014 -
S. Bhattacharyya 2014 -
S. Banerjee 2014 -
Aditi Bhattacherjee 2015 -
Pushpa Mishra 2015 -
Debanjan Bhowmik 2016 -
Rahul Gera 2016 -
Ajay Jha 2016 -
Subha B. 2016 -
Himanshu Singh 2016 -
K. Vijayalakshmi 2016 -
Deepshikha 2017 -
Bappaditya Chandra 2017 -
Dwaipayan Dutta Gupta 2017 -
Anindita Sariar 2017 -
Sanat Ghosh 2017 -
Samsuzzoha Mondal 2017 -
Palas Roy 2017 -
Baljeet Singh 2017 -
Ankita Das 2018 -
Ananya Rakshit 2018 -
Rustam Singh 2018 -
Anju Yadav 2018 -