BARC-TIFR Pelletron LINAC Facility located at TIFR, Mumbai
BARC-TIFR Pelletron  LINAC Facility
located at TIFR, Mumbai
PLF MEMBER
Pal Sanjoy
Shinde Avinash Arun
Karande J N
Rozario Catarina G
Dhumal Prajakta A
Deshpande Ravindra D
Powale Sandeep M
Ansari Q
Bolar Pravin
Gore Jaideep
Gudekar P
Gupta Anit
Hamare Chandrakant N
Jadhav N T
Jadhav S M
JosephW A
Kadam V L
Kamble L V
Kamble Nitin Chandramani
Lal Ramji
Lokare R
Gudekar Uday
Mehrotra Nitin
Abdul Quadir Momin
Nair J P
Nikam G
Ninawe N
J K Patil
J Y Sathe
Mandar E Sawant
Anil Shanbhag
Suresh Chand Sharma
Sudhir Singh
Samar Pal Singh
Shrivardhan Sinha
Hillary Sparrow
P Surendran
Ajay N Takke
Rohan D Turbhekar
R S Vishwakarma
R S Worlikar
J Yadav
Yadav M
Nanal Vandana S
rwhyaoje
qovmbkoy
jyisebnc
qovmbkoy