Main Page

 

Team

Shankar Ghosh

 

Department

Dept. of Condensed Matter Physics

Designation

Professor (H)

Role: Principal investigator

 

 

*   Smita Gohil

Department

Dept. of Condensed Matter Physics

Designation

Scientific officer (D)

 

*   Anit Sane

Department

Dept. of Condensed Matter Physics

Designation

Scientific officer (B)

 

 

·     Present PhD Students

 

*   Harsh Jain

 

*   Soumen Das

 

*   Satyanu Bhadra

 

*   Akash Ghosh

 

 

·     PhD’s From the Lab

 

*   Deepak Kumar

 

*   Atul Varshney

 

*   Prerna Sharma

 

 

Alumini

 

·      Aswathi. P.

·      Merin A.P

·      Salman Alam  

·      Somnath Karmakar 

·      Dinesh Kumar

·      Nida Azam     

·      Pooja Chandrakar (2014)

·      Rishabh Nain (2019)

·      Anton Swaminathan Iyer (2018)

·      Emroj Hossain (2020)

 

 

We were happy to host these people for short term visits

 

·      Samir Grover (2006)

·      Pallav (2006)

·      Priyanka Bhattacharya(2006)

·      Rajeev Kr. Ranjan (2009)       

·      Nilanjana Bhattacharyya (2009)

·      Shravan Suresh (2009 & 2010)

·      Subhabrata Sen (2010)

·      Aashik Jain (2010)

·      A.Sheetal (2010)

·      Arpan Sircar (2010)      

·      Varun Harbola (2013 & 2014)

·      Cyrus Khan (2013)

·      Shashank Pathak (2013)

·      Meera Ramaswamy (2013-2014)

·      Janaki Seth (2013-2014)

·      Sooraj(2015)

·      Sebanti Chattopadhyay(2015)

·      Aashiq Muhamed (2016)

·      Rishabh Singh Kaurav (2018)